Niezbędne dokumenty

Sprzedaż lub darowizna działki

Dokumenty niezbędne do podpisania aktu notarialnego dotyczącego sprzedaży lub darowizny działki:

 • nr księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (jeden z wymienionych dokumentów, tj. wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia), w przypadku spadkobrania również zaświadczenie urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających lub obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, a także numery REGON,
 • wartość rynkowa działki (cena, za którą została sprzedana),
 • warunki i data wydania działki,
 • numer konta w banku,
 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku bądź też decyzja o warunkach zabudowy,
 • wypis z rejestru gruntów wraz z wyrysem z mapy ewidencyjnej (jeśli będzie wydzielana działka do nowej księgi wieczystej),
 • zaświadczenie o lasach,
 • mapa sytuacyjna do celów prawnych.

Sprzedaż lub darowizna lokalu z księgą wieczystą

Dokumenty potrzebne przy sporządzaniu aktu notarialnego w wypadku sprzedaży albo darowizny lokalu z księgą wieczystą:

 • nr księgi wieczystej,
 • podstawa nabycia (jeden z wymienionych dokumentów – wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo akt poświadczenia dziedziczenia), w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • dane osobowe kupujących i sprzedających albo obdarowanych (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz numery REGON ,
 • wartość rynkowa lokalu,
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego,
 • zaświadczenie, że nikt nie jest zameldowany w lokalu,
 • zaświadczenie, że nie lokal nie posiada zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Dokumenty niezbędne w przypadku sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu:

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu,
 • podstawa nabycia (jeden z wymienionych dokumentów – przydział lub wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży lub darowizny; umowa o przekształcenie spółdzielczego, lokatorskiego prawa w spółdzielcze, własnościowe prawo do lokalu; prawomocne postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku; akt poświadczenia dziedziczenia) w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
 • nr księgi wieczystej (jeżeli została założona),
 • dane osobowe kupujących i sprzedających (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • w przypadku firm – aktualny odpis z KRS lub Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, numery REGON ,
 • wartość rynkowa lokalu (cena sprzedaży),
 • warunki i data wydania lokalu,
 • numer konta bankowego,
 • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
 • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych.

Testament

W przypadku sporządzania testamentu potrzebne są:

 • dane osobowe sporządzającego testament (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia),
 • dane osoby powoływanej do spadku (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania, data urodzenia).

Pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości

W razie sporządzania pełnomocnictwa do sprzedaży nieruchomości niezbędne będą:

 • dane osobowe mocodawcy (imiona, nazwisko, imiona rodziców, stan cywilny, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania),
 • dane osobowe pełnomocnika (imiona, nazwisko, imiona rodziców, PESEL, adres zameldowania),
 • opis nieruchomości (najlepiej nr księgi wieczystej).

Akt poświadczenia dziedziczenia

Potrzebne dokumenty:

 • akt zgonu spadkodawcy,
 • testament spadkodawcy (jeżeli był sporządzony),
 • akt stanu cywilnego spadkobierców: akty urodzenia lub akty małżeństwa (kobiety zamężne),
 • numer PESEL zmarłego.

Umowa majątkowa małżeńska

W przypadku sporządzania majątkowej umowy małżeńskiej, na przykład intercyzy prosimy o dostarczenie:

 • odpisu skróconego aktu małżeństwa,
 • danych osobowych małżonków (imiona, nazwisko, imiona rodziców, nr dowodu osobistego lub paszportu, PESEL, adres zameldowania).